sobota, 11 września 2021

Cytat tygodnia

Cytat tygodnia, wyjątkowo innego dnia, bo wierzę, że pamięć o tych wydarzeniach, od których właśnie mija 20 lat, jest naszym obowiązkiem.

Sko­czy­li z pło­ną­cych pię­ter w dół
- je­den, dwóch, jesz­cze kil­ku
wy­żej, ni­żej.
Fo­to­gra­fia po­wstrzy­ma­ła ich przy ży­ciu,
a te­raz prze­cho­wu­je
nad zie­mią ku zie­mi.
Każ­dy to jesz­cze ca­łość
z oso­bi­stą twa­rzą
i krwią do­brze ukry­tą.
Jest do­syć cza­su,
żeby roz­wia­ły się wło­sy,
a z kie­sze­ni wy­pa­dły
klu­cze, drob­ne pie­nią­dze.
Są cią­gle jesz­cze w za­się­gu po­wie­trza,
w ob­rę­bie miejsc,
któ­re się wła­śnie otwar­ły.
Tyl­ko dwie rze­czy mogę dla nich zro­bić
- opi­sać ten lot
i nie do­da­wać ostat­nie­go zda­nia. 
 
- Fotografia z 11 września, Wisława Szymborska -
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...